Riscos d´utilitzar productes de neteja de forma inadequada

Riscos d´utilitzar productes de neteja de forma inadequada

Les empreses de neteja a Sabadell utilitzem gran varietat de productes químics que poden ser perillosos per la salut si no s´utilitzen correctament. Ens referim a productes tòxics, corrosius, irritants o inflamables. Anem a veure el tema més en profunditat.

Es cert que, en el curs de les activitats de neteja, no se solen utilitzar aquests productes en grans quantitats. A més, s´ utilitzen en operacions concretes i de duració limitada. No obstant això, poden apareixer problemes. Per exemple:
– Contacte de pell i ulls: els efectes més freqüents dels productes irritants o corrosius en aquest sentit son locals i es manifesten a curt termini (irritació o cremades). També es poden produir efectes a llarg termini com sensibilització, al·lèrgies o èczemes. Per descomptat, també hi ha productes que s´utilitzen de forma més habitual que poden causar aquests efectes. Per exemple, la lleixiu salfumant, desengrasants alcalins a base de sosa o d´amoníac o netejadors antical.

– Intoxicacions agudes per inhalació: normalment es dona com conseqüència d´accidents tals com a fuites o vessaments de productes. També pot tractar-se d´eventuals reaccions al barrejar productes incompatibles entre sí. A Brill 2000 et vam advertir de que aquestes situacions son molt series si es donen en locals de petites dimensions i mal ventilats. S´ha da tenir especial cura amb els productes de neteja que desprenen vapors o gasos irritants com l’amoníac, els dissolvents i la lleixiu.

– Incendis o explosions: per la manipulació indeguda de productes inflamables o combustibles (alcohols, acetona) a prop de flames, espurnes o punts especialment calents. Entre els productes de neteja en més riscos estan els envasats en polvoritzadors a pressió (aerosols o esprais), ja que solen contenir butà u altres gasos inflamables com a impulsors.

Mesures de prevenció

– Abans d´utilitzar un producte, s´ha da llegir l´etiqueta.
– Han de mantenir-se sempre en els seus envasos originals.
– No transvasar mai productes químics a envasos de begudes o aliments.
– Establir normes i procediments de treball clarament establerts sobre la forma d´actuar davant incidents com vessaments o incendis.
– No utilitzar-los en concentracions o quantitats mes grans a les indicades.
– No barrejar diferents productes de neteja.
– Si la ventilació no es suficient, utilitzar mascareta.